Tên đăng nhập

nkbao18

Họ và tên

Nguyễn Khắc Bảo

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-03 13:48:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500