Tên đăng nhập

chauminhkhai

Họ và tên

Email

khaiminhchau123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-20 9:20:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500