Tên đăng nhập

asdskyer3

Họ và tên

NGUYỄN NGỌC SƠN

Chữ ký cá nhân

LÀM BÀI VÌ ĐAM MÊ

Đăng ký lúc

2021-03-09 0:46:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500