Tên đăng nhập

vinhtin

Họ và tên

Nguyễn Thị Thu Vinh

Email

nttvinh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-09 13:37:37

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500