Tên đăng nhập

chungnopro

Họ và tên

Nguyễn Thành Chung

Email

chung4dts@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-11 12:47:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500