Tên đăng nhập

newbie

Họ và tên

new bi e

Email

khangduy017@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-24 5:02:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500