Tên đăng nhập

lepqtvl2002

Họ và tên

Trần Đức Thắng

Email

ducthang4825@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-08 13:28:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500