Tên đăng nhập

aecdnhautmp1

Họ và tên

Email

aecdnhau.trash@trashy.can

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-21 1:21:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500