Tên đăng nhập

zyns

Họ và tên

Lê Trung Lực

Email

trungluc217@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-19 10:57:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500