Tên đăng nhập

notNgocQuytks

Họ và tên

Nguyễn Hữu Lam Giang

Email

giangnguyenprogrammer@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-23 6:53:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500