Tên đăng nhập

chie41

Họ và tên

chie

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-10 15:55:38

Bài tập đã đạt

628

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500