Tên đăng nhập

datcht05

Họ và tên

Lê Thanh Đạt

Email

lethanhdat20072005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-10 17:13:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500