Tên đăng nhập

tanaka

Họ và tên

Nông Nhật Quang

Email

b50912662835@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-11 16:12:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500