Tên đăng nhập

ngoduchuy

Họ và tên

Ngodsa

Email

lagvay@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-19 2:51:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
xin sol bai groupdiv a 2021-06-15 15:50:00

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500