Tên đăng nhập

dattamlong

Họ và tên

Nguyễn Tuấn Đạt

Email

ndat9124@gmai.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-21 4:12:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500