Một thuật toán mạnh về luồng cực đại

Trùm CUỐI 2020-10-17 1:33:47 2020-10-17 1:34:59

Mời các bạn tham khảo Thuật toán Dinitz trên Wikipedia

#include <algorithm>
#include <vector>
#include <climits>
#include <iostream>
using namespace std;

const int maxnodes = 5000;

int nodes = maxnodes, src, dest;
int dist[maxnodes], q[maxnodes], work[maxnodes];

struct Edge {
 int to, rev;
 int f, cap;
};

vector<Edge> g[maxnodes];

// Adds bidirectional edge
void addEdge(int s, int t, int cap){
 Edge a = {t, g[t].size(), 0, cap};
 Edge b = {s, g[s].size(), 0, cap};
 g[s].push_back(a);
 g[t].push_back(b);
}

bool dinic_bfs() {
 fill(dist, dist + nodes, -1);
 dist[src] = 0;
 int qt = 0;
 q[qt++] = src;
 for (int qh = 0; qh < qt; qh++) {
  int u = q[qh];
  for (int j = 0; j < (int) g[u].size(); j++) {
   Edge &e = g[u][j];
   int v = e.to;
   if (dist[v] < 0 && e.f < e.cap) {
    dist[v] = dist[u] + 1;
    q[qt++] = v;
   }
  }
 }
 return dist[dest] >= 0;
}

int dinic_dfs(int u, int f) {
 if (u == dest)
  return f;
 for (int &i = work[u]; i < (int) g[u].size(); i++) {
  Edge &e = g[u][i];
  if (e.cap <= e.f) continue;
  int v = e.to;
  if (dist[v] == dist[u] + 1) {
   int df = dinic_dfs(v, min(f, e.cap - e.f));
   if (df > 0) {
    e.f += df;
    g[v][e.rev].f -= df;
    return df;
   }
  }
 }
 return 0;
}

int maxFlow(int _src, int _dest) {
 src = _src;
 dest = _dest;
 int result = 0;
 while (dinic_bfs()) {
  fill(work, work + nodes, 0);
  while (int delta = dinic_dfs(src, INT_MAX))
   result += delta;
 }
 return result;
}

int main() {
  int n = 3;
  nodes = n;

  int capacity[][3] = { { 0, 3, 2 }, { 0, 0, 2 }, { 0, 0, 0 } };
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      if (capacity[i][j] != 0)
        addEdge(i, j, capacity[i][j]);
  cout << (4 == maxFlow(0, 2)) << endl;
}

Tổng cộng 2 trả lời

Nguyễn Hoàng Sơn

Oh my god :O Em sẽ quay lại học Dinitz T_T

Trùm CUỐI

Thuật toán FIFOPreFlowPush với Heuristic đẩy nhãn theo khe cài đặt cho bài 556. HMAXFLOW

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define nmax 1001
#define mmax 100001
struct edge {
  int u, v, c, f;
} e[2 * mmax];

int n, m, s, t, head[nmax], link[2 * mmax], cur[nmax];
int h[nmax], cnt[2 * nmax], excess[nmax];
queue<int> q;

void enter() {
  cin >> n >> m >> s >> t;
  for (int i = 1, u, v, c; i <= m; i++) {
    cin >> u >> v >> c;
    e[i] = { u, v, c, 0 };
    e[i + m] = { v, u, 0, 0 };
  }
  memset(head, 0, sizeof head);
  for (int i = 2 * m; i >= 1; i--) {
    link[i] = head[e[i].u];
    head[e[i].u] = i;
  }
  memcpy(cur, head, sizeof head);
}
void init() {
  fill_n(h + 1, n, 1);
  h[s] = n;
  h[t] = 0;
  memset(cnt, 0, sizeof cnt);
  cnt[n] = cnt[0] = 1;
  cnt[1] = n - 2;
  memset(excess, 0, sizeof excess);
  for (int i = head[s]; i; i = link[i]) {
    e[i].f = e[i].c;
    e[i > m ? i - m : i + m].f = -e[i].c;
    excess[e[i].v] += e[i].c;
  }
  for (int u = 1; u <= n; u++)
    if (u != s && u != t && excess[u] > 0)
      q.push(u);
}
void setH(int u, int newH) {
  cnt[h[u]]--;
  h[u] = newH;
  cnt[newH]++;
  cur[u] = head[u];
}
void performGapHeuristic(int gap) {
  if (0 < gap && gap < n && !cnt[gap]) {
    for (int u = 1; u <= n; u++)
      if (gap < h[u] && h[u] <= n)
        setH(u, n + 1);
  }
}
void lift(int u) {
  int gap = h[u], minH = 2 * n;
  for (int i = head[u]; i; i = link[i])
    if (e[i].c > e[i].f && h[e[i].v] < minH)
      minH = h[e[i].v];
  setH(u, minH + 1);
  performGapHeuristic(gap);
}
void push(int i) {
  int u = e[i].u, v = e[i].v, c = e[i].c, f = e[i].f;
  int delta = min(excess[u], c - f);
  excess[u] -= delta;
  excess[v] += delta;
  e[i].f += delta;
  e[i > m ? i - m : i + m].f -= delta;
}

void printResult() {
  cout << excess[t] << '\n';
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    if (e[i].f > 0)
      cout << e[i].u << ' ' << e[i].v << ' ' << e[i].f << '\n';
}

void FIFOPreflowPush() {
  init();
  while (q.size()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    for (; cur[u]; cur[u] = link[cur[u]]) {
      int i = cur[u];
      if (e[i].c > e[i].f && h[u] > h[e[i].v]) {
        push(i);
        if (e[i].v != s && e[i].v != t && excess[e[i].v])
          q.push(e[i].v);
        if (!excess[u])
          break;
      }
    }
    if (excess[u]) {
      lift(u);
      q.push(u);
    }
  }
  printResult();
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);
  enter();
  FIFOPreflowPush();
}