Hướng dẫn bài #584. DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà e với ạ

newmem 2021-06-01 15:07:43 2021-06-01 15:08:15

E làm bài này bị time limit ạ

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int m, n, tong = 0, tong1 = 0;
int f[1005][1005];
vector<int> ip;
vector<int> jp;
vector<int> sht;

int main()
{
  cin >> m >> n;
  for(int i = 1; i <= m; i++){
    for(int j = 1; j <= n; j++){
      cin >> f[i][j];
    }
  }
  int i = 1, j = 1, a, b;
  for(int g = 0; g <= ip.size(); g++){
    while(i != m || j != n){
      if(i < m){
        a = f[i+1][j];
      } else {
        a = -1;
      }
      if(j < n){
        b = f[i][j+1];
      } else {
        b = -1;
      }
      if(a != -1 && b != -1){
        if(min(a,b) == a){
          ip.push_back(i+1);
          jp.push_back(j);
        } else {
          ip.push_back(i);
          jp.push_back(j+1);
        }
        sht.push_back(tong);
      }
      if(max(a, b) != -1){
        if(max(a,b) == a){
          i++;
        } else {
          j++;
        }
      } else {
        i = m; j = m;
      }
      tong += f[i][j];
    }
    if(tong > tong1)
      tong1 = tong;
    if(g <= ip.size()){
      tong = sht[g];
      i = ip[g];
      j = jp[g];
    }
  }
  cout << tong1;
  return 0;
}

Tổng cộng 1 trả lời

Nguyễn Hoàng Sơn

Code này của bạn trông giống như là đang xét tất cả các đường đi vậy

Bài yêu cầu quy hoạch động O(n^2). Cụ thể bạn cần lưu giá trị min cho mỗi ô (giá trị ban đầu mỗi ô là 1000000009) gọi là mảng sum[1005][1005]. Mỗi lần đi đến một ô, vd đang ở ô i, j xét ô i+1, j cần thỏa mãn điều kiện (sum[i+1][j] > sum[i][j] + f[i + 1][j]). Thỏa mãn điều kiện thì thêm ô đấy vào một mảng để tiếp tục xét không thì continue vòng lặp

Kết quả là sum[n][m]