hướng dẫn cho những ai làm mãi không ra hoặc không có ý tưởng copycat

Nguyễn Hoài Phong 2021-10-26 3:14:59 2022-01-17 15:42:08

-Tham khảo chứ không copy-paste.

-Để lại ý kiến của bạn bên dưới.

-Vì giá trị a quá lớn nên ta sẽ lưu vào xâu s.

-Thêm thư viện #include fstream để nhập xuất dữ liệu.

-Thêm cin.ignore() vào sau cin>>t; nếu gặp lỗi nhập dữ liệu.

using namespace std;

int main() {

ifstream cin("copycat.inp");

ofstream cout("copycat.out");

short t;

string s;

cin >> t;

for (short i = 1; i <= t; i++) {

    cin >> s;

    cout << s << "\n";

}

return 0;

}

Tổng cộng 1 trả lời

AnnnCutee

ảo thật đấy, ko ra đáp án :))