em là newbie nên có gì mọi người thông cảm giúp em với

GRYPHON_K10 2021-11-17 7:26:30

mọi người giải thích giúp em đề bài này với ạ http://csloj.ddns.net/problem/551

Tổng cộng 1 trả lời

Chùm CUỐI

Bạn phải nói rõ bạn chưa hiểu chỗ nào thì mọi người nới giải thích giúp được chứ.