ICPC miền Trung 2021

Nguyễn Hoàng Sơn 2021-12-12 3:58:49 2021-12-12 4:47:50

https://drive.google.com/drive/folders/1VNTlFeD6VBEb2JIwNzEntjIBU6_EBA9W?usp=sharing

Kết thúc lúc: 13:30 12/12/2021

Nhận xét: Server như cc, load 10 lần được 1 lần :((

Tổng cộng 1 trả lời

Nguyễn Hoàng Sơn

Cùng theo giõi team mình (BK.UwU) tại -> https://bkdnoj.dut.udn.vn/contest/standings.php?cid=ICPCC21 Hiện tại contest vẫn đang được chấm chưa phải final rank (vì thực tế team mình mạnh lắm, ngoài ra server như cc nên khó nộp) :((