Thuật toán Tidal Flow tìm luồng cực đại

Trùm CUỐI 2021-12-14 8:18:05 2021-12-14 14:32:56

Thuật toán dựa trên ý tưởng những cơn sóng thủy triều

Tidal Flow: A Fast and Teachable Maximum Flow Algorithm

Link bài báo

Một mã nguồn cài đặt được bạn Nguyễn Hoàng Sơn tìm thấy trên Github của tác giả Ivan Carvalho

Link đến mã nguồn

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;

const int MAXN = 1205;
const int MAXM = 120005;
const ll INF = 1e18;

struct edge {
  int to, rev; // node, index in the other adjacency list
  ll cap;    // residual capacity
};

vector<edge> adjList[MAXN]; // adjacency list of the edges
int Ev[MAXM], Ei[MAXM];   // BFS edge list
int N, M, bfsPtr;      // number of nodes
int dist[MAXN], ok[MAXN];

ll h[MAXN]; // heuristic of Tidal Flow
ll p[MAXM]; // promised flow of Tidal Flow
ll l[MAXN]; // amount of flow in pool of Tidal FLow
int source, sink;
ll TidalFlow(int edgeListSize) {
  fill(h, h + N + 1, 0); // initializing h[v], for all v
  h[source] = INF;    // there is no bound in the flow that can reach the source

  for (int i = 0; i < edgeListSize; i++) {
    int w = Ev[i];        // where it comes from
    int idx = Ei[i];       // index in the adjList
    int v = adjList[w][idx].to; // where it goes
    p[i] =
      min(adjList[w][idx].cap, h[w]); // the promised is the minimum of the heuristic and the capacity
    h[v] += p[i];            // we add the promised capacity to the heuristic
  }

  if (h[sink] == 0)
    return 0; // if the heuristic for the sink is 0, then we are done

  fill(l, l + N + 1, 0); // initializing l[v], for all v
  l[sink] = h[sink];   // the amount of flow is the heuristic in the sink, initially

  for (int i = edgeListSize - 1; i >= 0; i--) {
    int w = Ev[i];        // where it comes from
    int idx = Ei[i];       // index in the adjList
    int v = adjList[w][idx].to; // where it goes
    // the promised is the minimum of the promised before, the diference between heuristic and available
    // of the start or the available of the end
    p[i] = min(p[i], min(h[w] - l[w], l[v]));
    l[v] -= p[i];
    l[w] += p[i];
  }

  fill(h, h + N + 1, 0); // h[v] = 0, for all v
  h[source] = l[source]; // the amount of pool is the heuristic
  for (int i = 0; i < edgeListSize; i++) {
    int w = Ev[i];           // where it comes from
    int idx = Ei[i];          // index in the adjList
    int v = adjList[w][idx].to;     // where it goes
    int rev_idx = adjList[w][idx].rev; // index in the other adjList
    p[i] = min(p[i], h[w]);
    h[w] -= p[i];
    h[v] += p[i];
    adjList[w][idx].cap -= p[i];   // we update the residual capacity
    adjList[v][rev_idx].cap += p[i]; // update reverse edje capacity
  }

  return h[sink];
}

int BFS() {
  bfsPtr = 0;
  fill(ok, ok + N + 1, 0);

  queue<int> bfs;
  bfs.push(source);
  ok[source] = 1;
  dist[source] = 0;

  while (!bfs.empty()) {
    int v = bfs.front();
    bfs.pop();

    for (int i = 0; i < adjList[v].size(); i++) {
      if (adjList[v][i].cap == 0)
        continue;
      int u = adjList[v][i].to;
      if (ok[u]) {
        if (dist[u] == dist[v] + 1) {
          Ev[bfsPtr] = v;
          Ei[bfsPtr] = i;
          bfsPtr++;
        }
        continue;
      }
      ok[u] = 1;
      dist[u] = dist[v] + 1;
      bfs.push(u);
      Ev[bfsPtr] = v;
      Ei[bfsPtr] = i;
      bfsPtr++;
    }
  }

  return bfsPtr;
}

ll FordFulkerson() {
  ll flow = 0;

  while (true) {
    ll augmenting = TidalFlow(BFS());
    if (augmenting == 0)
      break;
    else
      flow += augmenting;
  }

  return flow;
}

void addEdge(int u, int v, int cap) {
  edge newedge;
  int uPtr = (int)adjList[u].size();
  int vPtr = (int)adjList[v].size();

  newedge.to = v;
  newedge.rev = vPtr;
  newedge.cap = cap;
  adjList[u].push_back(newedge);

  newedge.to = u;
  newedge.rev = uPtr;
  newedge.cap = cap;
  adjList[v].push_back(newedge);
}

int main() {
  scanf("%d %d %d %d", &N, &M, &source, &sink);

  for (int i = 1; i <= M; i++) {
    int u, v, w;
    scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
    addEdge(u, v, w);
  }

  printf("%lld\n", FordFulkerson());

  return 0;
}

Một cài đặt khác của tác giả tôi

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define nmax 1201
#define mmax 120001
#define oo 2147483647
struct edge {int u, v, c, f;} e[2 * mmax];
int n, m, s, t, fValue = 0, head[nmax], link[2 * mmax];
int h[nmax], l[nmax], p[2 * mmax], d[nmax], le[2 * mmax], lm;
void enter() {
  cin >> n >> m >> s >> t;
  for (int u, v, c, i = 1; i <= m; i++) {
    cin >> u >> v >> c;
    e[i] = {u, v, c, 0};
    e[i + m] = {v, u, 0, 0};
  }
  memset(head, 0, sizeof head);
  for (int i = 1; i <= 2 * m; i++) {
    link[i] = head[e[i].u];
    head[e[i].u] = i;
  }
}

bool BFS() {
  queue<int> q;
  q.push(s);
  memset(d, -1, sizeof d);
  d[s] = lm = 0;
  while (q.size()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    if (u == t) continue;
    for (int i = head[u]; i; i = link[i]) {
      int v = e[i].v, c = e[i].c, f = e[i].f;
      if (c <= f) continue;
      if (d[v] >= 0) {
        if (d[v] == d[u] + 1)
          le[++lm] = i;
      } else {
        d[v] = d[u] + 1;
        q.push(v);
        le[++lm] = i;
      }
    }
  }
  return d[t] >= 0;

}

int TideCycle() {
  if (!BFS()) return 0;
  memset(h, 0, sizeof h);
  h[s] = oo;
  for (int j = 1; j <= lm; j++) {
    int i = le[j];
    p[i] = min(e[i].c - e[i].f, h[e[i].u]);
    h[e[i].v] += p[i];
  }
  if (!h[t]) return 0;
  memset(l, 0, sizeof l);
  l[t] = h[t];
  for (int j = lm; j >= 1; j--) {
    int i = le[j];
    p[i] = min(p[i], min(h[e[i].u] - l[e[i].u], l[e[i].v]));
    l[e[i].v] -= p[i];
    l[e[i].u] += p[i];
  }
  memset(h, 0, sizeof h);
  h[s] = l[s];
  for (int j = 1; j <= lm; j++) {
    int i = le[j];
    p[i] = min(p[i], h[e[i].u]);
    h[e[i].u] -= p[i];
    h[e[i].v] += p[i];
    e[i].f += p[i];
    e[i > m ? i - m : i + m].f -= p[i];
  }
  return h[t];
}

void TidalFlow() {
  while (TideCycle())
    fValue += h[t];
  cout << fValue << '\n';
}
int main() {
  ios::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0); cout.tie(0);
  enter();
  TidalFlow();
}

Tổng cộng 1 trả lời

BÙI CÔNG LẬP

#include <bits/stdc++.h> using namespace std;

typedef long long ll;

const int MAXN = 1205; const int MAXM = 120005; const ll INF = 1e18;

struct edge { int to, rev; // node, index in the other adjacency list ll cap; // residual capacity };

vector adjList[MAXN]; // adjacency list of the edges int Ev[MAXM], Ei[MAXM]; // BFS edge list int N, M, bfsPtr; // number of nodes int dist[MAXN], ok[MAXN];

ll h[MAXN]; // heuristic of Tidal Flow ll p[MAXM]; // promised flow of Tidal Flow ll l[MAXN]; // amount of flow in pool of Tidal FLow int source, sink; ll TidalFlow(int edgeListSize) { fill(h, h + N + 1, 0); // initializing h[v], for all v h[source] = INF; // there is no bound in the flow that can reach the source

for (int i = 0; i < edgeListSize; i++) {
  int w = Ev[i];        // where it comes from
  int idx = Ei[i];       // index in the adjList
  int v = adjList[w][idx].to; // where it goes
  p[i] =
    min(adjList[w][idx].cap, h[w]); // the promised is the minimum of the heuristic and the capacity
  h[v] += p[i];            // we add the promised capacity to the heuristic
}

if (h[sink] == 0)
  return 0; // if the heuristic for the sink is 0, then we are done

fill(l, l + N + 1, 0); // initializing l[v], for all v
l[sink] = h[sink];   // the amount of flow is the heuristic in the sink, initially

for (int i = edgeListSize - 1; i >= 0; i--) {
  int w = Ev[i];        // where it comes from
  int idx = Ei[i];       // index in the adjList
  int v = adjList[w][idx].to; // where it goes
  // the promised is the minimum of the promised before, the diference between heuristic and available
  // of the start or the available of the end
  p[i] = min(p[i], min(h[w] - l[w], l[v]));
  l[v] -= p[i];
  l[w] += p[i];
}

fill(h, h + N + 1, 0); // h[v] = 0, for all v
h[source] = l[source]; // the amount of pool is the heuristic
for (int i = 0; i < edgeListSize; i++) {
  int w = Ev[i];           // where it comes from
  int idx = Ei[i];          // index in the adjList
  int v = adjList[w][idx].to;     // where it goes
  int rev_idx = adjList[w][idx].rev; // index in the other adjList
  p[i] = min(p[i], h[w]);
  h[w] -= p[i];
  h[v] += p[i];
  adjList[w][idx].cap -= p[i];   // we update the residual capacity
  adjList[v][rev_idx].cap += p[i]; // update reverse edje capacity
}

return h[sink];

}

int BFS() { bfsPtr = 0; fill(ok, ok + N + 1, 0);

queue<int> bfs;
bfs.push(source);
ok[source] = 1;
dist[source] = 0;

while (!bfs.empty()) {
  int v = bfs.front();
  bfs.pop();

  for (int i = 0; i < adjList[v].size(); i++) {
    if (adjList[v][i].cap == 0)
      continue;
    int u = adjList[v][i].to;
    if (ok[u]) {
      if (dist[u] == dist[v] + 1) {
        Ev[bfsPtr] = v;
        Ei[bfsPtr] = i;
        bfsPtr++;
      }
      continue;
    }
    ok[u] = 1;
    dist[u] = dist[v] + 1;
    bfs.push(u);
    Ev[bfsPtr] = v;
    Ei[bfsPtr] = i;
    bfsPtr++;
  }
}

return bfsPtr;

}

ll FordFulkerson() { ll flow = 0;

while (true) {
  ll augmenting = TidalFlow(BFS());
  if (augmenting == 0)
    break;
  else
    flow += augmenting;
}

return flow;

}

void addEdge(int u, int v, int cap) { edge newedge; int uPtr = (int)adjList[u].size(); int vPtr = (int)adjList[v].size();

newedge.to = v;
newedge.rev = vPtr;
newedge.cap = cap;
adjList[u].push_back(newedge);

newedge.to = u;
newedge.rev = uPtr;
newedge.cap = cap;
adjList[v].push_back(newedge);

}

int main() { scanf("%d %d %d %d", &N, &M, &source, &sink);

for (int i = 1; i <= M; i++) {
  int u, v, w;
  scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
  addEdge(u, v, w);
}

printf("%lld\n", FordFulkerson());

return 0;

} Một cài đặt khác của tác giả tôi

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; #define nmax 1201 #define mmax 120001 #define oo 2147483647 struct edge {int u, v, c, f;} e[2 * mmax]; int n, m, s, t, fValue = 0, head[nmax], link[2 * mmax]; int h[nmax], l[nmax], p[2 * mmax], d[nmax], le[2 * mmax], lm; void enter() { cin >> n >> m >> s >> t; for (int u, v, c, i = 1; i <= m; i++) { cin >> u >> v >> c; e[i] = {u, v, c, 0}; e[i + m] = {v, u, 0, 0}; } memset(head, 0, sizeof head); for (int i = 1; i <= 2 * m; i++) { link[i] = head[e[i].u]; head[e[i].u] = i; } }

bool BFS() { queue q; q.push(s); memset(d, -1, sizeof d); d[s] = lm = 0; while (q.size()) { int u = q.front(); q.pop(); if (u == t) continue; for (int i = head[u]; i; i = link[i]) { int v = e[i].v, c = e[i].c, f = e[i].f; if (c <= f) continue; if (d[v] >= 0) { if (d[v] == d[u] + 1) le[++lm] = i; } else { d[v] = d[u] + 1; q.push(v); le[++lm] = i; } } } return d[t] >= 0;

}

int TideCycle() { if (!BFS()) return 0; memset(h, 0, sizeof h); h[s] = oo; for (int j = 1; j <= lm; j++) { int i = le[j]; p[i] = min(e[i].c - e[i].f, h[e[i].u]); h[e[i].v] += p[i]; } if (!h[t]) return 0; memset(l, 0, sizeof l); l[t] = h[t]; for (int j = lm; j >= 1; j--) { int i = le[j]; p[i] = min(p[i], min(h[e[i].u] - l[e[i].u], l[e[i].v])); l[e[i].v] -= p[i]; l[e[i].u] += p[i]; } memset(h, 0, sizeof h); h[s] = l[s]; for (int j = 1; j <= lm; j++) { int i = le[j]; p[i] = min(p[i], h[e[i].u]); h[e[i].u] -= p[i]; h[e[i].v] += p[i]; e[i].f += p[i]; e[i > m ? i - m : i + m].f -= p[i]; } return h[t]; }

void TidalFlow() { while (TideCycle()) fValue += h[t]; cout << fValue << '\n'; } int main() { ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0); enter(); TidalFlow(); }