Mở Sources code

ELVIN HAMMOND 2022-01-18 14:29:42

Thưa Thầy hôm nay thầy mở xem sources code được không ạ ? Em cảm ơn.

Tổng cộng 2 trả lời

Trương Tuấn Tú

Thầy mở lại được không ạ :(((

Trương Tuấn Tú

Đôi Khi thầy sẽ mở thôi bạn nhé ... nhân lúc đó bạn có thể làm bài khác khi nào thầy mở có thể quay lại tham khảo bài ấy nhé