ủa input output

Nguyen Tat An 2022-06-24 13:41:12

đề ghi là input số thứ tự output phân số nhưng tasks thì ngược lại :))