Hướng dẫn bài HEIGHT

Trùm CUỐI 2020-03-19 15:44:02

Cách 1: Duyệt toàn bộ (Độ phức tạp O(n^2) ):

Với mỗi A_i , đếm số phần tử nhỏ hơn A_i

Cách 2: Sắp xếp (Độ phức tạp O(nlogn) ):

  • Lập danh sách các cặp (i, A_i)
  • Sắp xếp lại theo A_i tăng dần rồi đếm.