Kiểm tra số nguyên tố O(log(n)^2)

Nguyễn Hoàng Sơn 2020-06-04 11:18:31 2020-06-05 13:23:17

Cho 5 test mỗi test có 100000 số cánh nhau bởi dấu cánh, mỗi số gọi là Ai (1 <= i <= 100000). Với 2 <= Ai <= 2^53

Hãy kiểm tra tất cả các số trên có phải số nguyên tố không, ta in 0 (NO) hoặc 1 (YES) ứng với đáp án không hoặc có.

VD:

input: 3 5 6

output: 1 1 0

*Giải thích: 3, 5 là số nguyên tố in 1

6 không phải số nguyên tố in 0

  • Giới hạn thời gian: 5 giây cho mỗi test

Test

Input
output

*Nguồn: https://hotavn.com/kiem-tra-so-nguyen-to-ologn2_103003.html

*Code sinh test js:

function getRndInteger(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) ) + min;
}
s = "";
for(var i = 1; i<=100000; i++)
    s += getRndInteger(2**32, 2**53) + "\n";

*Chình chấm (nhập file testnguyento.inp xuất file testnguyento.out): https://sv1.upfile.us/file/B7KBL8J2DT8J1ZG

Tổng cộng 1 trả lời

Nguyễn Hoàng Sơn