Hướng dẫn bài PQUERY

Trùm CUỐI 2020-10-06 1:27:19 2021-10-12 8:35:14

Link bài PQUERY

 • Trước hết, cần xem lại việc kiểm tra một dãy ngoặc có là dãy ngoặc đúng không?
 • Coi mỗi dấu mở ngoặc là số 1 , mỗi dấu đóng ngoặc là số -1 . Dùng cây IT quản lý dãy số này.
 • Mỗi nút của cây IT quản lý đoạn từ l đến r sẽ gồm hai thông tin:
  • Tổng các số trên đoạn đó
  • Giá trị nhỏ nhất của dãy tổng trước khi thực hiện cộng dồn từ trái sang phải
 • Ta xét mỗi truy vấn Q\ i : Ta cần tìm chỉ số j >= i lớn nhất mà trên đoạn [i, j] có tổng bằng 0 và giá trị nhỏ nhất của dãy tổng trước bằng 0 . Việc này được thực hiện bằng chặt nhị phân.
 • Lưu ý khi cài đặt: Việc cài đặt chặt nhị phân trên cây IT phải có độ phức tạp là O(logn) thì mới qua được chứ cài đặt có độ phức rạp O((logn)^2) thì chỉ được \frac{2}{3} số điểm.

Tổng cộng 1 trả lời

Trùm CUỐI

Tham khảo một cách cài cây IT của thầy Lê Minh Hoàng

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
const int maxN = 1e6 + 1;
int s[maxN];
int n, m;

inline int ReadInt() {
  char c;
  for (c = getchar(); c < '0' || c > '9'; c = getchar())
    ;
  int res = c - '0';
  for (c = getchar(); c >= '0' && c <= '9'; c = getchar()) res = res * 10 + c - '0';
  return res;
}

void WriteInt(int x) {
  if (x > 9)
    WriteInt(x / 10);
  putchar(x % 10 + '0');
}

inline bool Odd(int x) { return x & 1; }

struct TSegmentTree {
  typedef int TTreeArr[4 * maxN];
  TTreeArr L, H, sumV, minV;
  int leaf[maxN];
  void Build(int x, int low, int high) {
    L[x] = low;
    H[x] = high;
    if (low == high) {
      leaf[low] = x;
      sumV[x] = minV[x] = s[low];
    } else {
      int middle = (low + high) / 2;
      Build(2 * x, low, middle);
      Build(2 * x + 1, middle + 1, high);
      sumV[x] = sumV[2 * x] + sumV[2 * x + 1];
      minV[x] = min(minV[2 * x], sumV[2 * x] + minV[2 * x + 1]);
    }
  }
  inline void Increase(int i, int Delta) {
    int x = leaf[i];
    sumV[x] += Delta;
    minV[x] += Delta;
    for (x /= 2; x > 0; x /= 2) {
      sumV[x] += Delta;
      minV[x] = min(minV[2 * x], sumV[2 * x] + minV[2 * x + 1]);
    }
  }
  inline int GetLastMin(int x) // Tìm vị trí cuối cùng p: s[L[x]] + s[L[x] + 1] + ... + s[i] = minV[x]
  {
    while (L[x] < H[x]) x = sumV[2 * x] + minV[2 * x + 1] == minV[x] ? 2 * x + 1 : 2 * x;
    return L[x];
  }
  int FindMatch(int i) {
    --i;
    int t = 0;
    int y = -1, z = -1, ty;
    for (int x = leaf[i]; x > 0; x /= 2)
      if (!Odd(x)) // x chẵn => con trái
      {
        if (minV[x + 1] + t < 0) {
          y = x + 1;
          ty = t;
          break;
        } else if (minV[x + 1] + t == 0)
          z = x + 1; // có ứng viên trong nhánh gốc z
        t += sumV[x + 1];
      }
    if (y != -1) // Tìm thêm ứng viên z trong nhánh gốc y
    {
      while (L[y] < H[y])
        if (minV[y * 2] + ty < 0)
          y *= 2;
        else {
          if (minV[y * 2] + ty == 0)
            z = y * 2;
          ty += sumV[y * 2];
          y = y * 2 + 1;
        }
    }
    // z = nút chứa điểm match với i
    return z == -1 ? i : GetLastMin(z);
  }
} tree;

void Enter() {
  n = 0;
  s[0] = 0;
  char c;
  for (c = getchar(); c == '(' || c == ')'; c = getchar()) s[++n] = c == '(' ? 1 : -1;
  tree.Build(1, 0, n);
}

inline void PerformFlip(int i) {
  s[i] = -s[i];
  tree.Increase(i, s[i] == 1 ? 2 : -2);
}

inline int PerformQuery(int i) { return tree.FindMatch(i) - i + 1; }

void Solve() {
  m = ReadInt();
  for (; m > 0; --m) {
    char c;
    for (c = getchar(); c != 'C' && c != 'Q'; c = getchar())
      ;
    if (c == 'C')
      PerformFlip(ReadInt());
    else {
      WriteInt(PerformQuery(ReadInt()));
      putchar('\n');
    }
  }
}

int main() {
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  Enter();
  Solve();
}