Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1300 #1043. MOUNTAIN - Dồn đống Accepted 100 1204 ms 1488 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2019-12-22 3:47:57
#72057 #1043. MOUNTAIN - Dồn đống Accepted 100 1230 ms 1532 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:46:56
#52189 #1043. MOUNTAIN - Dồn đống Accepted 100 1248 ms 1580 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2021-10-20 4:15:20
#53291 #1043. MOUNTAIN - Dồn đống Accepted 100 2181 ms 1660 K C++ 14 / 2 K Uah Hnaht 2021-10-25 15:49:47
#1309 #1043. MOUNTAIN - Dồn đống Accepted 100 3414 ms 1920 K C++ 14 / 3 K Vũ Khánh Huyền 2019-12-22 6:09:47
#476 #1043. MOUNTAIN - Dồn đống Accepted 100 4653 ms 1600 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-16 5:22:29
#48241 #1043. MOUNTAIN - Dồn đống Accepted 100 4889 ms 1620 K C++ 17 / 2 K hihi 2021-09-18 9:56:44
#53346 #1043. MOUNTAIN - Dồn đống Accepted 100 6008 ms 1468 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Vương Quang 2021-10-26 3:47:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: