Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74732 #1150. COMMANDO - Phân đội Accepted 100 298 ms 40388 K C++ 17 / 2 K kain 2022-02-20 9:55:40
#138442 #1150. COMMANDO - Phân đội Accepted 100 481 ms 45556 K C++ 17 / 3 K KoMaSan 2024-03-04 17:12:21
#53017 #1150. COMMANDO - Phân đội Accepted 100 574 ms 52976 K C++ 17 / 1 K Pro Team 2021-10-24 8:02:47
#99312 #1150. COMMANDO - Phân đội Accepted 100 744 ms 35340 K C++ 14 / 2 K lto5 2022-11-08 10:35:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: