Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#93829 #1181. BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời Accepted 100 299 ms 7804 K C++ 17 / 3 K mhnopro 2022-10-11 9:10:34
#93862 #1181. BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời Accepted 100 568 ms 60124 K C++ 17 / 3 K NMD 2022-10-11 10:00:49
#105802 #1181. BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời Accepted 100 619 ms 54400 K C++ 17 / 2 K Thị Hòa 2022-11-28 14:21:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: