Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#88990 #1206. NETXOR - Mạng an toàn Accepted 100 1687 ms 31184 K C++ 17 / 2 K Nguyen Thanh Tung 2022-08-11 16:23:39
#71892 #1206. NETXOR - Mạng an toàn Accepted 100 2009 ms 54944 K C++ 14 / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:15:03
#46230 #1206. NETXOR - Mạng an toàn Accepted 100 2039 ms 54892 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2021-09-01 17:35:03
#39189 #1206. NETXOR - Mạng an toàn Accepted 100 2158 ms 68148 K C++ 17 / 2 K Beatles 2021-06-18 3:41:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: