Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
pay01.in pay01.out
pay02.in pay02.out
pay03.in pay03.out
pay04.in pay04.out
pay05.in pay05.out
pay06.in pay06.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
pay07.in pay07.out
pay08.in pay08.out
pay09.in pay09.out
pay10.in pay10.out
pay11.in pay11.out
pay12.in pay12.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
pay13.in pay13.out
pay14.in pay14.out
pay15.in pay15.out
pay16.in pay16.out
pay17.in pay17.out
pay18.in pay18.out
pay19.in pay19.out
pay20.in pay20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
data.yml 288 B
pay01.in 167 B
pay01.out 10 B
pay02.in 43 B
pay02.out 3 B
pay03.in 26 B
pay03.out 3 B
pay04.in 196 B
pay04.out 10 B
pay05.in 31 B
pay05.out 3 B
pay06.in 76 B
pay06.out 8 B
pay07.in 2 K
pay07.out 5 B
pay08.in 4 K
pay08.out 10 B
pay09.in 2 K
pay09.out 5 B
pay10.in 6 K
pay10.out 12 B
pay11.in 7 K
pay11.out 10 B
pay12.in 2 K
pay12.out 5 B
pay13.in 605 K
pay13.out 12 B
pay14.in 447 K
pay14.out 12 B
pay15.in 231 K
pay15.out 7 B
pay16.in 210 K
pay16.out 7 B
pay17.in 778 K
pay17.out 14 B
pay18.in 212 K
pay18.out 7 B
pay19.in 712 K
pay19.out 14 B
pay20.in 770 K
pay20.out 12 B