Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#91073 #1209. SQUARE - Hình vuông Accepted 100 7553 ms 79212 K C++ 14 / 2 K Shin 2022-09-03 19:15:32
#91076 #1209. SQUARE - Hình vuông Accepted 100 8343 ms 56508 K C++ 17 / 2 K bủhhhhhhhhhhhh 2022-09-03 23:17:43
#116020 #1209. SQUARE - Hình vuông Accepted 100 12553 ms 51568 K C++ 14 / 2 K netizen 2023-01-15 14:50:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: