#1257. SUBSEQ - Min - Max - Length

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: CONTEST LÀO CAI Lần 2 2017

Ta có công thức tính hai loại trọng số của một dãy số như sau:

 • Trọng số loại 1 = Min×Max×Length
 • Trọng số loại 2 = Min×Max×Sum

Trong đó, Min là số có giá trị nhỏ nhất, Max là số có giá trị lớn nhất, Sum là tổng giá trị các số của dãy, Length là số phần tử trong dãy số đó.

Cho dãy n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n và một giá trị S , ta có:

 • P_1 là tổng trọng số loại 1 của những đoạn con a_i,a_{i+1},…a_j\ (1≤i≤j≤n) có Sum > S .
 • P_2 là tổng trọng số loại 2 của những đoạn con a_i,a_{i+1},…a_j\ (1≤i≤j≤n) có Sum≤S .

Yêu cầu: Tính giá trị P_1+P_2 theo modulo 10^9+7 .

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n,S\ (1≤n≤5.10^4,0≤S≤10^{18}) ;
 • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a_i\ (1≤a_i≤10^9) . Các số trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

Ghi ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán theo modulo 10^9+7 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 3
1 2 3 4
Dữ liệu ra:
143
Giải thích:
 • Những đoạn con có Sum>S: [1,2,3], [1,2,3,4], [2,3], [2,3,4], [3,4], [4] ⇒ P_1=1.3.3+1.4.4+2.3.2+2.4.3+3.4.2+4.4.1 = 101 .
 • Những đoạn con có Sum≤S: [1], [1,2], [2], [3] ⇒ P_2=1.1.1+1.2.3+2.2.2+3.3.3=42 .

Do đó P_1+P_2=143 .