Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#90602 #1274. ISLAND Accepted 100 4329 ms 13304 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-08-28 8:33:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: