#1279. MODSUM - Tổng dư

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong bài toán này, bạn có hàm f đối với n biến số được định nghĩa như sau: f(x_1,x_2,…,x_n)=(S^4+2×S^2)\text{ mod } 5 + 1 trong đó S = x_1+ x_2+⋯+x_n .

Nhiệm vụ của bạn là tính tổng toàn bộ của các hàm f với biến vào là n số x_i nằm trong khoảng từ v_i tới w_i . Nói cách khác bạn cần tính:

∑_{x_1=v_1}^{w_1} ∑_{x_2=v_2}^{w_2}…∑_{x_n=v_n}^{w_n}f(x_1,x_2,…,x_n )

Ví dụ n = 3 v_1 = 2, w_1 = 3, v_2 = 10, w_2 = 12, v_3 = 17, w_3 = 17 thì kết quả sẽ là 19 f(2, 10, 17) = 4 , f(2, 11, 17) = 1 , f(2, 12, 17) = 4 , f(3, 10, 17) = 1 , f(3, 11, 17) = 4 f(3, 12, 17) = 5 .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng, đầu tiên là số nguyên dương N\ (1≤N≤1000) , tiếp theo là N cặp số v_i w_i\ (0≤v_i≤w_i≤ 100) .

Dữ liệu ra:

  • Số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán. Dữ liệu đảm bảo kết quả này luôn nhỏ hơn 10^6 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2 3 10 12 17 17
Dữ liệu ra:
19

Giới hạn:

  • 20\% N≤6 ;
  • 20\% N≤20 ;
  • 20\% N≤100 ;
  • 20\% N≤200 ;
  • 20\% N≤1000 .