Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#73305 #1296. GRAPH Accepted 100 8063 ms 16504 K C++ 17 / 3 K Phạm Thế Phong 2022-02-15 2:24:12
#21378 #1296. GRAPH Accepted 100 7088 ms 12148 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-12-12 14:24:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: