Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72234 #1374. SHUFFLE - Ngẫu nhiên Accepted 100 117 ms 1884 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:33:35
#14691 #1374. SHUFFLE - Ngẫu nhiên Accepted 100 120 ms 1792 K C++ 17 / 973 B 123456789aa 2020-11-12 14:16:48
#14666 #1374. SHUFFLE - Ngẫu nhiên Accepted 100 127 ms 2600 K C++ 17 / 2 K Hoàng Đức Mạnh 2020-11-12 13:01:55
#14626 #1374. SHUFFLE - Ngẫu nhiên Accepted 100 148 ms 2432 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-12 9:58:16
#14676 #1374. SHUFFLE - Ngẫu nhiên Accepted 100 168 ms 8576 K C++ 14 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-11-12 13:47:49
#14687 #1374. SHUFFLE - Ngẫu nhiên Accepted 100 346 ms 1468 K C++ 17 / 953 B Đủ 2020-11-12 14:06:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: