Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#16801 #1457. PARTITION - Chia đoạn Accepted 100 456 ms 1020 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-26 7:39:50
#16398 #1457. PARTITION - Chia đoạn Accepted 100 499 ms 1640 K C++ 17 / 1 K Đủ 2020-11-23 15:51:58
#71772 #1457. PARTITION - Chia đoạn Accepted 100 561 ms 1544 K C++ 14 / 1 K cat lan 2022-02-10 7:39:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: