Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#73195 #1483. BEAUTSET - Tập hợp đẹp Accepted 100 8667 ms 14912 K C++ 11 / 5 K Irelia 2022-02-14 16:10:20
#55933 #1483. BEAUTSET - Tập hợp đẹp Accepted 100 6890 ms 11716 K C++ 17 / 5 K ELVIN HAMMOND 2021-11-07 17:20:40
#53418 #1483. BEAUTSET - Tập hợp đẹp Accepted 100 6704 ms 11520 K C++ 14 / 5 K Wu Nguyen 2021-10-27 0:24:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: