Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52108 #1513. WORKOUT - Tập thể dục Accepted 100 5390 ms 177164 K C++ 17 (Clang) / 3 K ELVIN HAMMOND 2021-10-19 16:52:18
#23251 #1513. WORKOUT - Tập thể dục Accepted 100 5748 ms 177996 K C++ 14 / 3 K ngpin04 2020-12-19 9:33:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: