Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#75748 #1514. ASPAL - Số siêu đối xứng Accepted 100 9345 ms 260948 K C++ 17 / 3 K hihihi1 2022-02-26 13:18:18
#51382 #1514. ASPAL - Số siêu đối xứng Accepted 100 9375 ms 260920 K C++ 14 / 3 K Hà Văn Thành 2021-10-15 5:23:47
#46306 #1514. ASPAL - Số siêu đối xứng Accepted 100 9400 ms 260856 K C++ / 2 K cristianoronaldo 2021-09-02 9:09:26
#52112 #1514. ASPAL - Số siêu đối xứng Accepted 100 9491 ms 260996 K C++ 17 / 3 K ELVIN HAMMOND 2021-10-19 16:54:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: