Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#23592 #1522. BUILDING - Tòa nhà Accepted 100 1838 ms 20272 K C++ 14 / 2 K ngpin04 2020-12-21 3:01:28
#69101 #1522. BUILDING - Tòa nhà Accepted 100 2393 ms 27612 K C++ 11 / 5 K yamete 2022-01-13 13:56:26
#19379 #1522. BUILDING - Tòa nhà Accepted 100 2848 ms 23520 K C++ 14 / 4 K Ngan Lam 2020-12-06 11:32:53


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: