Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
0.in 0.out
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out
9.in 9.out
10.in 10.out
11.in 11.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
12.in 12.out
13.in 13.out
14.in 14.out
15.in 15.out
16.in 16.out
17.in 17.out
18.in 18.out
19.in 19.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 10 M
0.in 50 B
0.out 1 B
1.in 37 K
1.out 2 B
10.in 1 M
10.out 3 B
11.in 825 K
11.out 4 B
12.in 3 M
12.out 4 B
13.in 3 M
13.out 4 B
14.in 2 M
14.out 1 B
15.in 3 M
15.out 2 B
16.in 3 M
16.out 2 B
17.in 3 M
17.out 4 B
18.in 2 M
18.out 1 B
19.in 3 M
19.out 1 B
2.in 30 K
2.out 1 B
3.in 32 K
3.out 1 B
4.in 34 K
4.out 2 B
5.in 32 K
5.out 1 B
6.in 1 M
6.out 5 B
7.in 1 M
7.out 4 B
8.in 1 M
8.out 2 B
9.in 1 M
9.out 1 B
data.yml 258 B