Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#22199 #1549. LCA - Cha chung "lớn" nhất Accepted 100 23181 ms 375832 K C++ 17 / 4 K Trùm CUỐI 2020-12-16 17:12:52


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: