Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#24077 #1550. COOLMAC - Đồ bảo hộ Accepted 100 311 ms 868 K C++ 11 / 1 K Đặng Tiến Dũng 2020-12-23 14:02:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: