Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65560 #1576. JOBSET Accepted 100 233 ms 2172 K C++ 14 / 1 K shabipilamew 2021-12-20 13:10:00


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: