Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#110940 #1582. QUEUE - Dòng xe vào bến Accepted 100 3197 ms 2444 K C++ 14 / 3 K Cho_xin_code 2022-12-15 12:33:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: