Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77593 #2048. BABYLONTOWER Accepted 100 77 ms 216 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex+_+ 2022-03-15 11:19:27
#77879 #2048. BABYLONTOWER Accepted 100 60 ms 380 K C++ 11 / 4 K hihihi1 2022-03-18 12:25:57
#84023 #2048. BABYLONTOWER Accepted 100 97 ms 512 K C++ 17 / 2 K tmp 2022-05-17 1:42:52
#84042 #2048. BABYLONTOWER Accepted 100 66 ms 716 K C++ / 1 K dyhin 2022-05-17 3:27:16
#137101 #2048. BABYLONTOWER Accepted 100 27 ms 380 K C++ 17 / 2 K Công Chúa Táo 2024-02-24 13:45:27
#138192 #2048. BABYLONTOWER Accepted 100 47 ms 572 K C++ 17 / 1 K Đặng Hải Long 2024-03-02 4:22:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: