Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#10072 #2107. DICE Accepted 100 31 ms 388 K C++ / 1 K minh2409 2020-10-18 15:03:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: