Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44330 #2125. A007 Accepted 100 820 ms 7288 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2021-08-17 5:30:19
#14591 #2125. A007 Accepted 100 2382 ms 8264 K C++ / 2 K S0me0ne 2020-11-12 0:37:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: